IBADER - Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Galego Castellano
Universidade de Santiago de Compostela Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Xunta de Galicia - Consellería do medio rural I.N.L.U.D.E.S. - INSTITUTO LUCENSE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL